Warunki korzystania

Witamy w serwisie HBO GO dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.hbogo.pl strony internetowej lub aplikacji HBO GO (zwanej dalej: „Stroną HBO GO”), obsługiwanej przez HBO Europe s.r.o. (adres siedziby: Praga 7, Jankovcova 1037/49, kod pocztowy: 170 00, Republika Czeska, Nr id.: 61466786, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, pozycja 29418, zwaną dalej: „HBO Europe”).

Warunkiem skorzystania z treści medialnych wymagających rejestracji (zwanych dalej „Usługami HBO GO”) oraz innych promocyjnych treści medialnych (zwanych dalej „Usługami Promocyjnymi”) dostępnych na Stronie HBO GO, jest akceptacja poniższego Regulaminu przez użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”). Usługi HBO GO składają się z: (i) audiowizualnej usługi medialnej na żądanie; i (ii) linearnych audiowizualnych usług: programów HBO, HBO2 i HBO3, zwanych łącznie „HBO GO”. Usługi HBO GO oraz Usługi Promocyjne zwane będą dalej łącznie „Usługami”. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z poniższym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony HBO GO. Niezaakceptowanie poniższego Regulaminu przez Użytkownika oznacza brak możliwości korzystania z Usług. Strona HBO GO może określać dodatkowe warunki dotyczące korzystania ze strony, o których Użytkownicy będą informowani przed skorzystaniem z poszczególnych aplikacji.

Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że HBO Europe jest wyłącznym właścicielem praw do Usług. HBO Europe jest dostawcą Usług, a w szczególności dostawcą audiowizualnych usług medialnych - HBO GO, podlegającym przepisom prawa obowiązującym w Republice Czeskiej. Nadzór nad Usługami HBO GO sprawuje czeska Rada Radiofonii i Telewizji (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, z siedzibą pod adresem: Škrétova 44/6, 120 21 Praga 2, Republika Czeska.)

Identyfikacja użytkowników uprawnionych do korzystania z Usług, wyłączenie stosunku prawnego

Warunkiem skorzystania z Usług HBO GO jest posiadanie ważnej umowy abonenckiej (zwanej dalej „Umową Abonencką”) zawartej z operatorem upoważnionym do udostępniania Usług HBO GO (zwanym dalej „Operatorem”). HBO Europe nie jest stroną Umowy Abonenckiej zawieranej z Użytkownikami. W związku z powyższym, Użytkownicy nie mogą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, o charakterze finansowym lub innym, bezpośrednio wobec HBO Europe. Wszelkie prawa i obowiązki Użytkownika dotyczące Usług HBO GO zostały określone w Umowie Abonenckiej, której postanowień Użytkownik winien w pełni przestrzegać. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową Abonencką a niniejszym Regulaminem, Umowa Abonencka ma moc rozstrzygającą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie roszczenia związane z Usługami HBO GO mogą być kierowane wyłącznie w stosunku do Operatora ze względu na fakt, iż zgodnie z Umową Abonencką to Operator dostarcza do Użytkownika Usługi HBO GO. Operator jest głównym podmiotem uprawnionym do ograniczenia dostępu do Usług HBO GO, zawieszenia świadczenia takich usług lub rozwiązania Umowy Abonenckiej w przypadku stwierdzenia naruszenia jej warunków lub warunków niniejszego Regulaminu.

Usługi Promocyjne na Stronie HBO GO mogą być dostępne dla Użytkowników usług internetowych nieposiadających Umowy Abonenckiej, jednakże dostęp do nich może podlegać ograniczeniom, zawieszeniu lub może zostać całkowicie zablokowany w dowolnym momencie bez wskazywania przyczyny.

Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie HBO GO nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani nie może być interpretowana jako przyjęcie oferty w tym zakresie.

Usługi

Korzystając ze Strony HBO GO i Usług, Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

(a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem urządzeń (zwanych dalej: „Urządzeniami”) technologicznie przystosowanych i odpowiednich do wyświetlania Usług. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zgodności technologicznej i wspieranych Urządzeniach;

(b) Skorzystanie z Usług HBO GO po raz pierwszy wymaga rejestracji na Stronie HBO GO (zwanej dalej: „Rejestracją”), w trakcie której Użytkownik zobowiązany jest do podania, między innymi: nazwy użytkownika, hasła dostępu, adresu e-mail lub innych, wymaganych w danej chwili danych identyfikacyjnych (np. danych identyfikacyjnych ADSL, numeru umowy, kodu rejestracji, numeru telefonu, itp.). Użytkownicy posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce i przebywający na jej terytorium w momencie rejestracji, mogą dokonać rejestracji  konta w celu uzyskania dostępu do Usługi. W czasie rejestracji, HBO Europe dokona weryfikacji, czy adres IP Użytkownika znajduje się na terytorium Polski. Jeżeli adresu IP Użytkownika nie można zidentyfikować lub zostanie zlokalizowany na terytorium innego kraju niż Polska, dostęp do Usługi nie będzie możliwy. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że rejestracja Urządzenia przeznaczonego do korzystania z Usług również stanowi część Rejestracji. Użytkownik potwierdza, że jego dane osobowe są przetwarzane przez HBO Europe zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności dostępną na Stronie, z którą Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się i ją zrozumieć przed skorzystaniem z Usługi. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Prywatności;

(c) Korzystanie z Usług HBO GO wymaga posiadania ważnej umowy o dostęp do usług internetowych zawartej z Operatorem lub innym dostawcą usług internetowych;

(d) Wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w poufności danych identyfikacyjnych (np. danych identyfikacyjnych ADSL, numeru umowy, itp.), nazwy użytkownika i hasła ponoszą Użytkownicy;

(e) Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie poinformować Operatora o wszelkich przypadkach niewłaściwego wykorzystania ich danych identyfikacyjnych;

(f) Użytkownicy mogą korzystać z Usług HBO GO dostępnych na Stronie HBO GO w Polsce, o ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej. Użytkownicy będą mogli również korzystać z Usługi podczas tymczasowego pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W chwili, gdy Użytkownicy chcą uzyskać dostęp do Strony lub próbują odtworzyć treści, HBO dokona weryfikacji czy adres IP takich Użytkowników znajduje się na terenie EOG. Jeżeli adres IP Użytkowników nie zostanie odnaleziony na terytorium EOG lub zostanie zlokalizowany poza tym terytorium, wówczas dostęp do Strony i odtwarzanie treści nie będzie możliwe;

(g) Strona HBO GO może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Użytkownicy mogą zarejestrować się w celu korzystania z Usług HBO GO pod warunkiem ukończenia co najmniej 18 lat;

(h) Ustawienia kontroli rodzicielskiej są dostępne w ramach Usług HBO GO;

(i) Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje konta z Usług HBO GO, utworzone podczas Rejestracji, poprzez wysłanie wiadomości do Operatora (zwanego dalej: „Usunięciem konta”). Kliknij tutaj, aby otrzymać dane kontaktowe Operatora. Po Usunięciu konta, Użytkownicy nie mogą korzystać z Usług HBO do czasu ponownej rejestracji na Stronie HBO GO;

(j) Większość audycji stanowiących Usługi HBO GO podlega lokalizacji, jednakże określone audycje mogą być dostępne wyłącznie w oryginalnej wersji językowej;

(k) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że określone audycje w programach „HBO” na żywo dostępnych za pośrednictwem Usług HBO GO, mogą nie być dostępne w związku z ograniczeniami prawnymi nałożonymi przez właścicieli treści. W takim przypadku przerwa w dostarczaniu Usług HBO GO nie będzie uznawana za brak świadczenia lub nienależyte świadczenie Usług HBO GO, a Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do otrzymywania rekompensaty z tytułu takich przerw. HBO Europe zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy dowolnego z programów „HBO”;

(l) W przypadku korzystania z Usług na urządzeniach przenośnych i tabletach, Użytkownicy zobowiązani są do pobrania i aktywowania aplikacji HBO GO. W przypadku komputerów stacjonarnych, aplikacja HBO GO jest bezpośrednio dostępna i obsługiwana na odległość za pośrednictwem Internetu. W przypadku odbiorników telewizyjnych i dekoderów z dostępem do Internetu, aplikacja HBO GO (i) jest instalowana na urządzeniu przed jego zakupem, lub (ii) jest bezpośrednio dostępna i obsługiwana na odległość za pośrednictwem Internetu;

m) Usługi mogą nie być okresowo dostępne, w całości lub części, w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, nie częściej jednak, niż raz w miesiącu oraz z zastrzeżeniem, że takie prace będą prowadzone w godzinach nocnych.

Opłata za Usługi

Opłata abonencka uiszczana przez Użytkownika na podstawie Umowy Abonenckiej stanowi całkowite wynagrodzenie za korzystanie z Usług HBO GO. W związku z powyższym, Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu.

Zasady korzystania z Urządzeń

O ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej, Użytkownicy są uprawnieni do (i) rejestracji do 5 (pięciu) Urządzeń, z których 2 (dwa) Urządzenia mogą być używane jednocześnie oraz (ii) zmiany statusu Urządzenia (co oznacza (a) rejestrację nowego Urządzenia lub (b) usunięcie zarejestrowanego Urządzenia i rejestrację nowego Urządzenia) 5 (pięć) razy w ciągu miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem, że to samo Urządzenie nie może podlegać rejestracji dwukrotnie w ciągu kolejnych 24 (dwudziestu czterech) godzin. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że w przypadku korzystania z Urządzenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz Umową Abonencką, Użytkownik nie będzie mógł uzyskiwać dostępu do Usług HBO GO.

Zakres korzystania

Użytkownicy mogą korzystać z Usług wyłącznie na użytek własny. Korzystanie z Usług dla celów handlowych lub publicznych jest surowo zabronione.

Zmiany Regulaminu

HBO Europe może wprowadzać zmiany do całości lub części postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany lub modyfikacje obowiązują z chwilą ich zamieszczenia na Stronie HBO GO. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na regularne sprawdzanie treści Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie ze Strony HBO GO lub jej części po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Użytkownika, uprzejmie prosimy o rezygnację z dalszego korzystania ze Strony HBO GO.

Niedozwolone działania Użytkownika

Za niedozwolone lub nieuprawnione działania uznaje się, między innymi:

- modyfikowanie, dostosowywanie lub odkodowywanie jakiejkolwiek części Strony HBO GO, w tym Usług i zapisywanie ich na Urządzeniu;

- korzystanie z aplikacji automatycznych, wyszukiwarek, programów wyszukujących lub odkodowujących bądź innych aplikacji, za pośrednictwem których możliwe jest uzyskanie dostępu do Usługi lub jej części jak również ich modyfikowanie lub indeksowanie;

- włamywanie się do systemu informatycznego związanego ze Stroną HBO GO, w tym z Usługami, lub podejmowanie prób takiego włamania (hacking);

- gromadzenie informacji (w tym nazw użytkowników, haseł i adresów e-mail) o Użytkownikach dla dowolnych celów;

- zmienianie formatu lub edytowanie jakiejkolwiek części Strony HBO GO;

- publikowanie materiałów dotyczących Strony HBO GO, w tym Usług;

- tworzenie identyfikatorów użytkownika z wykorzystaniem automatycznych lub nielegalnych metod.

Wyłączenie odpowiedzialności

HBO Europe, jak również jej właściciele, podmioty powiązane, kontrahenci, konsultanci i agenci, niniejszym wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu Usług oraz wiarygodności, kompletności, zgodności z przepisami prawa, rzetelności, funkcjonalności lub dostępności treści medialnych i innych treści dostępnych w ramach Usług.

Korzystając z Usług, Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z nich wyłącznie na własne ryzyko oraz akceptują, że HBO Europe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bądź straty o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, poniesionej przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, HBO Europe wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również nie udziela żadnych gwarancji. HBO Europe nie ponosi odpowiedzialności oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących niezakłóconego i bezbłędnego działania zawartości lub funkcji Strony HBO GO oraz Usług, usuwania błędów lub zapewnienia, że serwer transmitujący Usługi nie zawiera żadnych wirusów lub innych szkodliwych elementów.

HBO Europe nie udziela żadnej gwarancji z tytułu korzystania lub skutków korzystania z zawartości i funkcji Strony HBO GO i Usług oraz z tytułu ich poprawności, dokładności, rzetelności lub innych cech. Użytkownicy akceptują, że ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Urządzeń wykorzystywanych do otrzymywania Usług oraz za koszty związane z serwisowaniem i konserwacją takich Urządzeń.

HBO Europe nie udziela żadnej gwarancji w zakresie przerw w dostarczaniu Usługi wynikających z błędu w jakości lub przerwania połączenia internetowego Użytkownika lub za jakiekolwiek szkody lub straty majątkowe bądź niemajątkowe z tym związane.

Informacje lub opinie zamieszczane na tablicach ogłoszeń lub interfejsach czatu na Stronie HBO GO nie stanowią informacji lub opinii HBO Europe bądź jej podmiotów powiązanych. HBO Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie określone w zdaniu poprzednim, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że każdy inny Użytkownik może pozyskać wiedzę dotyczącą tych informacji lub opinii i je wykorzystywać. HBO Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód (zarówno rzeczywistych, następczych, sankcyjnych lub innych), uszczerbków, długów, zobowiązań lub okoliczności innego rodzaju, wynikających z informacji lub opinii pojawiających się na Stronie HBO GO lub nimi spowodowanych.

Użytkownicy dołożą wszelkich starań w celu ochrony swoich danych osobowych, jak również ich nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail wymaganych dla celów korzystania z Usług. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i działania dokonane z wykorzystaniem ich nazwy użytkownika, hasła, adresu e-mail lub danych osobowych.

Materiały przesyłane na Stronę HBO GO

HBO Europe jest wyłącznym właścicielem wszelkich zapisów, wiadomości, e-maili, pomysłów, propozycji, koncepcji lub innych materiałów przesyłanych na Stronę HBO GO, niezależnie od miejsca, z którego zostały przesłane, a także jest uprawniona do wykorzystywania tych materiałów do dowolnych celów, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. HBO Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały przesyłane na Stronę HBO GO.

Rekompensata, odszkodowanie

Użytkownicy zwrócą HBO Europe wszelkie koszty poniesione przez HBO Europe z tytułu roszczeń osób trzecich skierowanych wobec HBO Europe i wynikających z działań Użytkownika mających miejsce w trakcie korzystania z Usług. Użytkownicy zobowiązują się do zwrotu na rzecz HBO Europe oraz członków jej kadry kierowniczej, pracowników i podmiotów powiązanych, kosztów poniesionych z tytułu wszelkich szkód oraz uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z naruszenia warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

Prawo własności intelektualnej

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że budowa, układ i wygląd Strony HBO GO podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego.

Wszelkie Usługi, zawartość i stosowane oprogramowanie (aplikacje), znajdujące się na Stronie HBO GO, w tym w szczególności treści medialne oraz ich nieruchome obrazy, inne wizerunki, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logo, ilustracje oraz oprogramowania (aplikacje) stanowią własność intelektualną HBO Europe lub innych spółek należących do jej grupy kapitałowej, albo osoby trzeciej, która udzieliła HBO Europe umocowania do ich wykorzystywania. W związku z powyższym, wszelkie Usługi, zawartość i stosowane oprogramowanie (aplikacja), znajdujące się na Stronie HBO GO, podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego lub innych przepisów prawa. Zwielokratnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisji faksowych lub innych urządzeń elektronicznych), publikowanie, modyfikowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych lub w innych sieciach komputerowych wszelkich Usług, zawartości lub stosowanego oprogramowania (aplikacji), dostępnych na Stronie HBO GO, jest surowo zabronione.

HBO Europe dokonuje ciągłych aktualizacji treści medialnych, ogłoszeń i informacji zamieszczanych na Stronie HBO GO. HBO Europe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wad, nieścisłości lub problemów technicznych. HBO Europe zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, układu, wyglądu lub treści Strony HBO GO, w całości lub części.

Linki

HBO Europe nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych, utrzymywanych przez osoby trzecie, do których linki zostaną zamieszczone na Stronie HBO GO. Każda osoba może utworzyć link kierujący odwiedzającego na Stronę HBO GO, o ile nie będzie to wskazywało, sugerowało bądź sprawiało wrażenia, że HBO Europe, grupa lub jakakolwiek osoba fizyczna związana z HBO Europe sponsoruje lub wspiera stronę, na której został zamieszczony link do Strony HBO GO. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać na własnej stronie internetowej logotypu, znaku towarowego, znaku usługowego lub innych materiałów chronionych prawem autorskim i znajdujących się na Stronie HBO GO bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela danego znaku lub prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, Użytkownicy nie mogą wykorzystywać lub zamieszczać na innych stronach internetowych, w całości lub w części, jakiejkolwiek treści lub innych materiałów znajdujących się na Stronie HBO GO.

Rozdzielność postanowień

Nieważność lub brak egzekwowalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych warunków niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełni ważne oraz skuteczne.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa czeskiego, z wyłączeniem norm oraz zasad prawa międzynarodowego prywatnego. Strony niniejszego Regulaminu dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, roszczeń, kwestii lub różnic wynikających z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczących. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczące mogą zostać poddane przez każdą ze Stron wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu polskiego.

Język

Jeżeli treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie HBO GO w języku angielskim i w rodzimej wersji językowej, rodzima wersja językowa będzie mieć moc rozstrzygającą w każdym przypadku.

Dane kontaktowe

Mogą Państwo skontaktować się z HBO Europe bezpośrednio pod czeskim numerem telefonu: +420 261 094 444 w języku czeskim lub angielskim, lub pod adresem e-mail: sekretariat@hbo.cz, w języku czeskim lub angielskim.