Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Spółka HBO Europe s.r.o., z siedzibą pod adresem Praha 7, Jankovcova 1037/49, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Nr akt C 29418 (w dalszej treści zwana "HBO" lub "my") jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i, w związku z powyższym, jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności procesu przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokonując rejestracji konta użytkownika, użytkownik ("Użytkownik") przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez HBO zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Warunkami korzystania przed zapoznaniem się z niniejszą polityką ochrony danych osobowych ("Polityka prywatności”). Kliknij tutaj w celu zapoznania się z Warunkami korzystania. HBO korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies, która stanowi integralną część Polityki prywatności. Kliknij tutaj w celu zapoznania się z Polityką cookies

Skrócony opis

W niniejszej części przedstawiamy skrócony opis procesu przetwarzania danych osobowych użytkowników. Bardziej  Sszczegółowe informacje podane są poniżej.

Aby świadczyć usługi na rzecz Użytkowników musimy korzystać z ich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych i jednocześnie żądać świadczenia Usług. Niemniej, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec pewnych sposobów przetwarzania jego danych osobowych, na przykład gdy uzna, że do świadczenia Usług nie jest konieczne korzystanie przez nas z pewnych danych, a są one jedynie potrzebne np. dla przesyłania informacji marketingowych pocztą elektroniczną. Powyższe prawo przysługujące Użytkownikom jest szczegółowo wyjaśnione w pkt. 8.

Jako osobie, której dane dotyczą, Użytkownikowi przysługują także inne prawa, aby mieć wgląd i wpływ na to, w jaki sposób HBO je przetwarza. Prawa te obejmują między innymi prawo do dostępu do danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez HBO, prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz prawo do złożenia skargi do organów regulacyjnych w przypadku zastrzeżeń co do korzystania przez HBO z danych osobowych Użytkownika. Prawa te zostały szczegółowo wyjaśnione w pkt. 8 niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe zawierają informacje udostępnione przez Użytkownika w chwili dokonywania rejestracji konta w HBO. Przetwarzamy także dane osobowe, które Użytkownik może przekazywać przy okazji kontaktów z HBO (np. w sytuacji wykonywania telefonu do działu obsługi klienta) a także informacje udzielone przy okazji uczestniczenia w ankiecie. HBO będzie także dokonywać analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Usług, np. rodzajów oglądanych filmów i innych pozycji programowych, urządzeń wykorzystywanych w trakcie korzystania z Usług lub miejsca, z którego uzyskuje do nich dostęp.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług na ich rzecz za pośrednictwem różnych platform HBO oraz w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przykładowo, będziemy;

1) wykorzystywać adres e-mail i hasło Użytkownika w celu umożliwienia mu zalogowania się na koncie i korzystania z usługi strumieniowej oferowanej przez HBO;

2) wykorzystywać dane dotyczące historii oglądania, np. jakie filmy lub inne telewizyjne pozycje programowe Użytkownik zaczął oglądać i w jakim momencie przestał, tak aby umożliwić mu dalsze oglądanie niezależnie od zmiany urządzenia;

3) wykorzystywać identyfikatory konta Użytkownika, jego historię oglądania oraz informacje o urządzeniu w celu poprawy jakości i stabilności naszych Usług oraz korygowania błędów, np. minimalizowania wszelkich zakłóceń i poprawy dostępności Usługi; oraz

4) wykorzystywać dane dotyczące płatności oraz adresu IP w celu zyskania pewności, że Użytkownik znajduje się w kraju, w którym Usługa jest oferowana  i umożliwienia korzystania z Usługi w innych krajach zgodnie z przepisami prawa unijnego obowiązującymi w krajach UE/EOG.

Jeżeli Użytkownik nie dokona zmian w tym zakresie (poprzez rezygnację), przy logowaniu do Usługi lub w dowolnym momencie później, będziemy przetwarzać identyfikatory konta, historię oglądania oraz informacje dotyczące urządzenia dla celów profilowania. Oznacza to, że będziemy oceniać preferencje Użytkownika oraz jego zainteresowanie różnymi serialami i innymi treściami oferowanymi przez HBO, na podstawie historii oglądania, informacji dotyczących urządzenia oraz identyfikatorów konta. Wykorzystujemy te dane w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji i wiadomości, dotyczących seriali i specjalnych ofert, analizowania możliwości ulepszenia Usługi oraz określenia preferencji dotyczących treści, tak aby oferowana treść była jak najlepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb i gustów Użytkownika.

W przypadku braku zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie jego profilu użytkownika prosimy o kontakt na adres e-mail.

Możesz również wysłać zapytanie za pomocą naszego formularza tutaj, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacypolicy@hbo.eu i / lub z Inspektorem Ochrony Danych HBO: dpo@hbo.eu.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera lub innych materiałów marketingowych, Użytkownik w dowolnym momencie, może on zrezygnować z otrzymywania takich materiałów marketingowych klikając na link znajdujący się w stopce emaila zawierającego newsletter lub innych materiałów marketingowych otrzymanych od HBO.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do spółek spoza obszaru Unii Europejskiej, które współpracują z nami, między innymi, w zakresie dostarczania Użytkownikom Usług. Niektóre spośród tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj Użytkownika. Jednak przekazywanie danych odbywa się w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez HBO, można zawsze skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych HBO.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: dpo@hbo.eu.

Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowy opis sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkowników.

1. Jaki podmiot jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników?

HBO Europe s.r.o., nr rej. spółki 29418 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Czech Republic

E-mail: privacypolicy@hbo.eu

Tel. +42061094444 

2. Co to znaczy "dane osobowe" i "przetwarzanie danych osobowych"?

Termin „dane osobowe” w znaczeniu używanym w niniejszej Polityce prywatności oznacza wszelkie informacje, które, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane w celu zidentyfikowania żyjącej osoby, a także wszelkie inne dane, które można sklasyfikować jako dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, którymi podlega HBO, w tym także Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uważa się za przetwarzane, niezależnie od formy, dotyczących Użytkownika, w tym danych osobowych zbieranych, zatrzymywanych, przechowywanych, przekazywanych, ujawnianych lub w inny sposób wykorzystywanych przez HBO.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu?

HBO będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe o Użytkownikach wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz na podstawie "Tabeli Przetwarzania Danych" zamieszczonej w pkt. 11.

4. W jaki sposób chronione są dane osobowe?

HBO wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych aby zapewnić dostęp do nich jedynie należycie upoważnionym osobom. HBO korzysta z technicznych systemów zabezpieczeń takich jak zapory firewall, technologie szyfrowania, hasła i programy antywirusowe chroniąc się tym samym przed nieupoważnionym korzystaniem z danych osobowych.

5. Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

HBO przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; dalsze informacje na ten temat znajdują się w "Tabeli Przetwarzania Danych" w pkt. 11.

W związku z powyższym, jeżeli w odniesieniu do określonego rodzaju danych osobowych cel został zrealizowany, HBO usunie takie dane lub dokona ich anonimizacji, jak tylko będzie to praktycznie możliwe. Należy zauważyć że możemy przechowywać dane osobowe Użytkowników w celu wysyłania newsletterów i materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej po okresie świadczenia Usługi, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Ten okres może być różny w zależności od kraju, w którym przebywa Użytkownik. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych materiałów marketingowych klikając na link na dole e-maila zawierającego newsletter lub inne materiały marketingowe przesłane przez HBO.

6. Komu przekazujemy dane osobowe?

Spółki z Grupy Kapitałowej HBO

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy kapitałowej HBO oraz spółkom współpracującym z HBO, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami HBO lub grupy HBO, tj., świadczeniem najwyższej jakości usług, prowadzenie bezpośredniej działalności reklamowej lub innej działalności reklamowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innych kanałów, w zakresie usług i produktów HBO, spółek z grupy HBO lub innych spółek oraz przeprowadzaniem badań rynkowych. W toku analizy powyższych działań, HBO ustaliła, że wyżej wskazany interes nie narusza prawnych chronionych interesów oraz podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Spółki współpracujące z HBO

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi na rzecz HBO i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez HBO. Siedziby takich zewnętrznych spółek będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE jak i poza granicami Unii. Zlecane usługi obejmują zapewnienie infrastruktury i usług IT, usług obsługi klienta, przetwarzanie badań rynku, zarządzanie wysyłką wiadomości elektronicznych, wykonywanie analiz statystycznych i profilowania oraz przetwarzania transakcji kartami kredytowymi i debetowymi.

Do spółek współpracujących z HBO będą przekazywane wyłącznie dane konieczne do zrealizowania celów wskazanych w „Tabeli Przetwarzania Danych” znajdującej się w pkt. 5. Wszyscy zewnętrzni dostawcy mają obowiązek przestrzegać wytycznych HBO oraz obowiązujących umów o powierzenie przetwarzania danych sporządzonych na piśmie oraz wszelkich innych obowiązujących umów zawartych pomiędzy HBO a jej dostawcami, a także muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  w celu ochrony danych osobowych.

Organy

HBO może przekazać dane osobowe właściwym organom (np. organom podatkowym lub policji) zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się użytkownicy HBO. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

7. Do jakich krajów przekazywane są dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane spółkom w innych krajach, zarówno na terytorium UE, jak i poza jej granicami, które HBO zaangażowała, między innymi, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkowników. Niektóre spośród tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj Użytkownika. W takim przypadku, HBO zapewni stosowna ochronę danych osobowych przez stronę otrzymującą znajdująca się w takim kraju. Stosowna ochrona polega zazwyczaj na zawarciu klauzul umownych nakładających na stronę otrzymującą dane obowiązek zachowania takiego samego wysokiego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych jak czyni to HBO. W celu uzyskania szczegółowych informacji o krajach poza UE, do których przekazywane będą dane osobowe prosimy o zapoznanie się z Tabelą Przekazywania Danych w pkt. 12.

8. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w zakresie jego danych osobowych?

Prawo do dostępu i sprostowania

Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji, jakie jego dane osobowe są przetwarzane przez HBO, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane, oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do żądania, w każdej chwili, sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych. Jeżeli żądanie jest w sposób wyraźny nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności jeżeli często się powtarza, HBO może nałożyć stosowną opłatę administracyjną lub odmówić jego wykonania.

Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku zakończenia świadczenia Usługi oraz (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane oraz (ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Republiki Czeskiej, któremu podlega HBO. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usunięcia danych osobowych prosimy skontaktować się z HBO.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania lub do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy (i)dane osobowe nie mogą być sprostowane lub (ii) zdaniem Użytkownika przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (iii) HBO przetwarza dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub (iv) zdaniem Użytkownika HBO nie potrzebuje już jego danych osobowych w celach wskazanych w „Tabeli Przetwarzania Danych” w pkt. 12. Jednakże, nawet w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania, HBO może kontynuować przetwarzanie, jeżeli jest ono dozwolone lub wymagane na postawie obowiązujących przepisów prawa, np. w celu wykonania obowiązków prawnych lub zobowiązań umownych związanych z Użytkownikiem.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez HBO danych osobowych (np. w przypadku subskrypcji newslettera), Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie.

Prawo do przenoszalności danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnił HBO w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może także zwrócić się do HBO o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

9. Postępowanie w przypadku skarg?

W przypadku jakichkolwiek skarg na sposób wykorzystywania danych osobowych albo w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji , prosimy o skontaktowanie się przede wszystkim z Inspektorem Ochrony Danych HBO. Niezależnie od powyższego, Użytkownik zawsze może złożyć skargę do właściwego publicznego organu nadzoru, w szczególności właściwego dla miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca gdzie nastąpiło domniemane naruszenie. W celu wyszukania właściwego organu w swoim kraju można posłużyć się poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Niezależnie od prawa do złożenia skargi w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może także złożyć pozew we właściwym sądzie, w tym w sądzie kraju członkowskiego UE, w którym posiada miejsce stałego zameldowania.

Przed zwróceniem się do organów publicznych rekomendujemy kontakt w pierwszej kolejności z naszą firmą, jako najszybszą i najskuteczniejszą formę odpowiedzi na jakichkolwiek skargi lub wątpliwości.

10. Aktualizacje

Niniejsza Polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez HBO. Jeżeli HBO chciałaby korzystać z danych osobowych w sposób inny niż wskazano w Polityce prywatności obowiązującej w chwili zbierania danych, Użytkownicy zostaną o tym poinformowany w widoczny dla nich sposób (np. otrzymają wiadomość drogą elektroniczną).

11. Tabela Przetwarzania Danych

Poniższa Tabela Przetwarzania Danych określa kategorie zebranych i przetwarzanych przez HBO danych osobowych dotyczących Użytkowników HBO oraz cele przetwarzania każdej z takich kategorii danych.

Poniższe terminy zostały użyte w Tabeli i zostały poniżej wyjaśnione:

Rodzaj I źródło danych osobowych

Cel                                                

Podstawa prawna

Czas i kryteria zatrzymania danych

Dane identyfikacyjne,  w tym, m.in., ID konta,

imię,

nazwisko,

kody vouchera i współczynnik wieku.

 

Źródło: Uzyskane bezpośrednio od Użytkownika przy logowaniu lub od partnerów HBO

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usługi subskrypcji, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących warunków (np. ograniczenie liczby urządzeń).

Wykonanie umowy

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz do końca okresu ograniczeń ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu subskrypcji.  

Jeżeli Użytkownik nigdy nie wykupił subskrypcji  (zakończono tylko pierwszy etap rejestracji), do 12 miesięcy od chwili utworzenia konta.

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie HBO wysyłanie raportów do dostawców/kontrahentów dla potrzeb śledzenia jeżeli Użytkownik zalogował się korzystając z kodu vouchera.

Uzasadniony interes

Umożliwienie HBO zapobiegania nadużyciom w zakresie okresu próbnego oraz ochrony przed nieuczciwymi roszczeniami Użytkowników w zakresie płatności.

Umożliwienie HBO zachowanie zgodności z obowiązkami prawnymi, którym podlega, w tym z obowiązkiem  udzielania odpowiedzi na żądania dostępu do danych osobowych kierowane przez organy publiczne[1].

Obowiązek prawny

Informacje kontaktowe w tym, miedzy innymi, adres e-mail, nr telefonu,

 

Źródło: Uzyskane bezpośrednio od Użytkownika przy logowaniu lub od partnerów HBO

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników  usługi subskrypcji przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących warunków (np. ograniczenie liczby urządzeń).

Wykonanie umowy

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz do końca okresu ograniczeń ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu subskrypcji. 

Jeżeli Użytkownik nigdy nie wykupił subskrypcji (zakończono tylko pierwszy etap rejestracji), do 12 miesięcy od chwili utworzenia konta.

Umożliwienie HBO iI jej dostawcom, o ile ma to zastosowanie, usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie przesłania Użytkownikowi odnośne informacje  w związku z subskrypcją/kontem, np.  powitalny e-mail, aktualizacje usługi, itp.

Umożliwienie wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na HBO, w tym udzielanie odpowiedzi na żądania uzyskania dostępu do danych osobowych przedkładane przez organy publiczne[2]

Obowiązek prawny

Umożliwienie HBO zapobiegania nadużyciom w zakresie okresu próbnego oraz ochrony przed nieuczciwymi roszczeniami Użytkowników w zakresie płatności.

Uzasadniony interes

Prowadzenie marketingu wobec Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. newslettery i ankiety o charakterze marketingowym

Zgoda

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz przez12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji o ile Użytkownik nie zrezygnował z profilowania i bezpośredniego marketingu

Umożliwienie przesyłania Użytkownikom ankiet o charakterze niemarketingowym (badawczych), na które dobrowolnie wyrazili zgodę, w których udział jest dobrowolny.

Uzasadniony interes

Informacje dotyczące płatności – w tym, między innymi, informacje dot. karty debetowej i kredytowej (np.: nr karty kredytowej/debetowej, termin ważności, nr CVV/CVC oraz imię i nazwisko  posiadacza, adres pocztowy, szczegóły konta PayPal) oraz historia płatności (w tym informacja o okresach próbnych, okresach bez aktywnej subskrypcji, itp.).

 

Źródło: Uzyskane bezpośrednio od Użytkownika przy logowaniu oraz, w zakresie historii płatności, w trakcie dokonywania kolejnych płatności   

Umożliwienie świadczenia na rzecz jej Użytkowników usługi subskrypcji oraz umożliwienie obciążenia Użytkownika z tytułu usługi subskrypcji.

Wykonanie umowy

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz do końca okresu ograniczeń ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu subskrypcji. 

Jeżeli Użytkownik zakończył subskrypcję w czasie bezpłatnego okresu próbnego, do 12 miesięcy od chwili zakończenia bezpłatnego okresu próbnego.

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie przesłania Użytkownikowi odpowiedniej informacji w związku z subskrypcją/kontem, np. zawiadomienie o wygaśnięciu karty debetowej/kredytowej

Umożliwienie HBO przeprowadzenia analizy ulepszenia usług świadczonych na rzecz Użytkowników.

Uzasadniony interes

Umożliwienie HBO zapobiegania nadużyciom w zakresie okresu próbnego oraz ochrony przed nieuczciwymi roszczeniami Użytkowników w zakresie płatności.

Umożliwienie wykonania obowiązków prawnych nałożonych na HBO, w tym w zakresie księgowości[3]  i regulacji unijnych dotyczących przenoszenia usług online w zakresie treści[4].

Obowiązek prawny

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz do końca ustawowego okresu zatrzymania lecz maksymalnie  10 lat od zakończenia subskrypcji.

Dane dot. informacji cyfrowych –w tym m.in. geolokalizacja/adres IP, rodzaj urządzenia, nazwa urządzenia,  ID urządzenia, kod kraju, informacja ISP, wersja systemu operacyjnego, hasło.

 

Źródło: Zebrane na podstawie korzystania przez Użytkownika z Usługi

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usługi subskrypcji przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących warunków (np. ograniczenie liczby urządzeń).

Wykonanie umowy

Geolokalizacja/adres IP, kod kraju, informacja ISP: w okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz do końca okresu ograniczeń ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu subskrypcji. Jeśli Użytkownik zrezygnował z subskrypcji w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, do 12 miesięcy po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego

Rodzaj urządzenia, nazwa urządzenia, ID urządzenia, wersja systemu operacyjnego, hasło: w okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji. 
Optymalizacja dostarczania Usługi do poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Usługi.
Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie przesłania Użytkownikowi odnośne informacje  w związku z subskrypcją/kontem, np.  aktualizacje usługi, itp.

Umożliwienie ulepszania przez HBO produktów i usług oferowanych Użytkownikom, w tym zapewnienie bezpieczeństwo systemów/platform HBO.

Uzasadniony interes

Umożliwienie HBO zapobiegania nadużyciom w zakresie okresu próbnego oraz ochrony przed nieuczciwymi roszczeniami Użytkowników w zakresie płatności.

Umożliwienie HBO przestrzegania wymogów unijnych dotyczących przenoszenia usług online w zakresie treści określonych w Rozporządzeniu.

Obowiązek prawny

Informacje dot. użytkowania – w tym m.in. historia oglądania, rejestracja i wyrejestrowanie urządzenia, lista oglądanych programów, logowanie i wylogowywanie, itp. oraz wyniki  monitoringu marketingowego

 

Źródło: Zebrane na podstawie korzystania przez Użytkownika z Usługi

Umożliwienie HBO dostarczania usługi subskrypcji do Użytkowników, w tym funkcjonalność “oglądaj dalej”.

Wykonanie umowy

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji. 

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Umożliwienie ulepszania przez HBO produktów i usług oferowanych Użytkownikom.

Uzasadniony interes

Umożliwienie HBO monitorowania działań marketing bezpośredniego skierowanych na Użytkownika.

Zgoda

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji chyba że Użytkownik wybierze rezygnację z profilowania i bezpośredniego marketingu.

Rejestrowanie rozmów – tj. Rejestrowanie rozmów z połączeń przychodzących do działu obsługi klienta

 

Źródło: Rozmowy z połączeń przychodzących do działu obsługi klienta są rejestrowane

Poprawa jakości usług obsługi klienta świadczonych na rzecz Użytkowników oraz innych osób dzwoniących do działu obsługi klienta HBO.

Uzasadniony interes

12 miesięcy po zarejestrowaniu rozmowy.

Odpowiedzi na pytania w ankiecie marketingowej – tj. odpowiedzi Użytkowników w ankietach marketingowych, o udział w których zostali poproszeni; odpowiedzi mogą zawiera dane osobowe

Źródło:

Bezpośrednio od Użytkowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w ankiecie

 

Umożliwienie HBO zrozumienia doświadczeń potencjalnych, obecnych i byłych Użytkowników w celu oferowania i dostosowania usług HBO

Zgoda

W okresie obowiązywania konta Użytkownika i 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji, chyba że Użytkownik zrezygnował z profilowania lub marketingu bezpośredniego

Odpowiedzi na pytania w ankiecie marketingowej – tj. odpowiedzi Użytkowników w ankietach marketingowych, o udział w których zostali poproszeni; odpowiedzi mogą zawiera dane osobowe

Źródło:

Bezpośrednio od Użytkowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w ankiecie

Umożliwienie HBO zrozumienia doświadczeń potencjalnych, obecnych i byłych Użytkowników w celu oferowania i dostosowania usług HBO

Zgoda

W okresie obowiązywania konta Użytkownika i 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji, chyba że Użytkownik zrezygnował z profilowania lub marketingu bezpośredniego

Inne informacje dostarczane do działu obsługi klienta – w tym m.in. dalsze informacje jakie Użytkownik może przekazać do działu obsługi HBO w celu uzyskania pomocy w danej kwestii, np. preferowany język

 

Źródło: Bezpośrednio od Użytkowników, którzy skontaktowali się z działem obsługi klienta HBO

Umożliwienie HBO świadczenia na rzecz jej Użytkowników usług obsługi klienta  na żądanie (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z HBO), w tym rozwiązywania problemów.

Wykonanie umowy

W okresie funkcjonowania konta Użytkownika oraz 12 miesięcy po zakończeniu subskrypcji.

12. Tabela Przekazywania Danych

Poniższa Tabela Przekazywania Danych określa kategorie danych osobowych przekazywanych przez HBO do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), cele takiego przekazywania i wdrożone zabezpieczenia:

Rodzaj danych osobowych które będą przekazywane

Kraje zewnętrzne, do których będą przekazywane dane   

Cel przekazywania danych osobowych

Wdrożone zabezpieczenia mające na celu zgodność przekazywania danych z obowiązującymi przepisami prawa  

Dane identyfikujące

Informacje kontaktowe

Dane dot. informacji cyfrowych

 

USA

Rozwiązywanie problemów oraz debugowanie

 

Standardowe Klauzule Ochrony Danych Osobowych (Art. 46.2 RODO) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Dane identyfikujące

Dane dot. informacji cyfrowych

Informacje nt. korzystania

USA

 

Dostarczenie oprogramowania wykorzystywanego przez HBO w celu monitorowania usług abonamentowych (subskrypcji)  

Standardowe Klauzule Ochrony Danych Osobowych (Art. 46.2 RODO) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Dane identyfikujące

Informacje kontaktowe

Dane dot. informacji cyfrowych

Informacje nt. korzystania

USA

Zapewnienie systemów IT wykorzystywanych w marketing I zarządzaniem kampaniami

 

 

Tarcza Prywatności EU-U.S. (decyzja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ochrony, Art. 45 RODO) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardowe Klauzule Ochrony Danych Osobowych (Art. 46.2 RODO) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 

Dane identyfikujące

Informacje kontaktowe

Dane dot. płatności

USA

 

Świadczenie usług bilingowych i zapewnienie powiązanych systemów IT

 

Tarcza Prywatności EU-U.S., (decyzja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ochrony, Art. 45 RODO) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardowe Klauzule Ochrony Danych Osobowych (Art. 46.2 RODO) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Dane identyfikujące

Informacje kontaktowe

Dane dot. informacji cyfrowych

Informacje nt. korzystania

Rejestrowana korespondencja z działem obsługi klienta

USA

Zapewnieni Obsługi Klienta /wsparcia technicznego I powiązanych systemów IT

 

 

Tarcza Prywatności EU-U.S., (decyzja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ochrony, Art.45 RODO) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardowe Klauzule Ochrony Danych Osobowych (Art. 46.2 RODO) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 


[1] W szczególności Ustawa nr 141/1961 Coll., postępowanie karne, Ustawa Nr 132/2010 o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie oraz Ustawa Nr 634/1922 Coll., o ochronie praw konsumenta;

[2] W szczególności Ustawa nr 141/1961 Coll., postępowanie karne, Ustawa Nr 132/2010 o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie oraz Ustawa Nr 634/1922 Coll., o ochronie praw konsumenta;

[3] W szczególności Ustawa Nr 563/1991 Coll., o rachunkowości i Ustawa Nr 235/2004 Coll., o podatku VAT;

[4] Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści na rynku wewnętrznym („Rozporządzenie”).