Polityka prywatności

Dane administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane:

Nazwa: HBO Europe s.r.o. Nazwa: HBO Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Praha 7, Jankovcova 1037/49, kod pocztowy: 170 00, Republika Czeska Siedziba: pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 61466786

Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, pozycja 29418
Numer rejestrowy Spółki: 0000069723

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestrowy Administratora Danych: 00008182  
E-mail: sekretariat@hbo.cz E-mail: privacypolicy@hbogo.eu
(zwana dalej: („Administratorem Danych”) (zwana dalej: („Podmiotem Przetwarzającym Dane”)

Zważywszy, że niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) stanowi nieodłączną część Regulaminu a definicje w nim określone mają zastosowanie również do interpretacji niniejszej Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o przeczytanie Regulaminu przed zapoznaniem się z Polityką Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem.

Przetwarzanie danych:

Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Użytkowników, wyrażonej w trakcie procesu Rejestracji na Stronie HBO GO, w oparciu o informacje zawarte w Polityce Prywatności. Korzystanie z Usług będzie uznawane za równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie oraz przechowywanie Danych (w znaczeniu, w jakim terminy te zdefiniowano poniżej). Akceptacja poniższej Polityki Prywatności i przekazanie przez Użytkownika Danych niezbędnych dla potrzeb świadczenia Usług stanowi warunek korzystania z takich Usług.

Podstawa prawna przetwarzania Danych:

Dobrowolna zgoda Użytkownika stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, dla którego jest wymagana, zgodnie z Art. 5 (2) Ustawy Nr 101/2000 Zbioru Ustaw o ochronie danych osobowych, z późn. zm., obowiązującej w Republice Czeskiej („Ustawa PDPA”). Zgodnie z Art. 5 (2) Ustawy PDPA, przetwarzanie Danych niezbędne dla celów wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem nie wymaga udzielenia zgody przez Użytkownika. Z dniem 25 maja 2018 r., dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszelkimi przepisami, które zastąpią Ustawę PDPA.

Zakres Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania Danych związanych z Usługami.

Zakres przetwarzanych danych:

1. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownicy podają nazwę użytkownika (np. pseudonim - „nickname” lub inną nazwę, która nie musi koniecznie umożliwiać identyfikacji danej osoby), hasło dostępu, adres e-mail, a także inne dane identyfikacyjne (np. dane identyfikacyjne ADSL, numer umowy, numer telefonu, itp.) wymagane podczas Rejestracji (zwane dalej „Danymi”). W procesie przetwarzania Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem Operatora, przekazywane, publikowane lub łączone z innym procesem przetwarzania Danych. Administrator Danych nie wymaga podawania innych danych niż te określone w zdaniu poprzedzającym. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby dostęp do Danych mogli posiadać Operatorzy, z uwagi na fakt, iż Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika i jest odpowiedzialny za obsługę klienta.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na zapisywanie, w czasie oglądania treści zamieszczonych na stronach Usług, adresu IP urządzenia Użytkownika, czasu rozpoczęcia i zakończenia wizyty Użytkownika na tych stronach, identyfikacji oglądanej Usługi oraz, w określonych przypadkach, z zastrzeżeniem ustawień urządzenia Użytkownika, rodzaju przeglądarki lub systemu operacyjnego. System zapisuje powyższe dane w sposób automatyczny.

3. W czasie korzystania z Usług, system może przesyłać anonimowy identyfikator odwiedzającego, tzw. plik cookie, do urządzenia Użytkownika. Pliki cookie są plikami danych w formacie tekstowym, przechowywanymi na dysku twardym Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. W ustawieniach domyślnych przeglądarka akceptuje pliki cookie i przechowuje je (np. w folderze „Tymczasowe pliki internetowe”). W przypadku, gdy Użytkownicy nie wyrażają zgody na umieszczanie plików cookie przez Administratora Danych na urządzeniu Użytkownika bądź innym urządzeniu, Użytkownik może wyłączyć funkcję odbierania plików cookie w przeglądarce. W takich przypadkach określone funkcje Usługi HBO GO mogą być ograniczone. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie zostały zawarte w polityce wykorzystywania plików cookie. Polityka wykorzystywania plików cookie stanowi integralną część niniejszej Polityki Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie;

4. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby aplikacje HBO GO zapisywały informacje dotyczące aktywności Użytkownika w zakresie korzystania z Usług, między innymi informacje dotyczące historii i listy oglądanych treści, oraz zapewniały rekomendacje dotyczące treści, dostosowane na podstawie takiej aktywności.

5. Użytkownicy wyrażają zgodę na fakt, że aplikacje HBO GO (iOS, Android) mogą wymagać określonych zgód udzielanych przed instalacją lub w czasie korzystania tak, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z Usługi. Żądania udzielenia zgody kierowane są do Użytkownika w czasie instalacji lub korzystania i wymagają ręcznej akceptacji przez Użytkownika. Co do zasady, aplikacje HBO GO wymagają dostępu do zgód dotyczących rozpoznawania łącza internetowego, rozpoznawania łącza telefonicznego i sieci bezprzewodowej, zapisywania/odczytywania danych tymczasowych do/z miejsca przechowywania, rozpoznawania odebrania rozmowy telefonicznej, podtrzymywania podświetlenia ekranu, odczytywania/wysyłania plików rejestrujących oraz przesyłania powiadomień push. Powyższe zgody są wymagane w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Usług we właściwy sposób oraz monitorowania i podnoszenia jakości świadczonych Usług. Aplikacja HBO GO spełnia wytyczne dostawców platform dla twórców aplikacji.

Cele przetwarzania Danych:

1. Celem przetwarzania Danych dostarczonych przez Użytkownika jest:

(i) identyfikacja i weryfikacja uprawnień Użytkownika (tj. zapewnienie dostępu do Usług),

(ii) aktywacja ustawień kontroli rodzicielskiego (tj. ograniczenie świadczenia Usług w zależności od wieku),

(iii) wykorzystywanie Danych dla celów statystycznych; oraz

(iv) świadczenie dodatkowych usług zamówionych przez Użytkownika (np. wysyłanie powiadomień i newsletterów, rekomendacji dotyczących określonych programów, programów lojalnościowych i ofert promocyjnych, zwanych dalej: „Usługami Dodatkowymi”). Administrator Danych zobowiązuje się do przesyłania wszelkich Usług Dodatkowych do Użytkowników wyłącznie na ich uprzednie żądanie i za ich zgodą oraz zapewnia możliwość zakończenia korzystania z Usług Dodatkowych.

2. Dane zapisane w pliku rejestrującym w czasie korzystania z Usług wykorzystywane są dla celów statystycznych (w celu zebrania danych dotyczących popularności treści), wykrycia błędów, sprawdzenia bezpiecznego funkcjonowania Usług oraz wykrywania i uniemożliwiania nielegalnych ataków z zewnątrz, naruszających lub zagrażających integralności Usług.

3. Administrator Danych nie będzie wykorzystywał Danych dla celów innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Z wyjątkiem przekazywania Danych Operatorowi, Dane mogą być przekazywane osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody Użytkownika, udzielonej w oparciu o szczegółowe i wyczerpujące informacje. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują przekazanie Danych przez Administratora Danych.

Czas trwania przetwarzania Danych:

1. Dane przetwarzane są od chwili Rejestracji do czasu Usunięcia Konta przez Użytkownika.

2. Administrator Danych zobowiązany jest do usunięcia Danych w terminie 10 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku od Użytkownika lub Operatora.

Pozostałe informacje:

1. Administrator Danych przechowuje Dane wyłącznie w formacie cyfrowym. Wyłącznie pracownicy Administratora Danych i Podmiotu Przetwarzającego Dane, upoważnieni do dostępu do Danych i uczestniczący w świadczeniu usług związanych z Danymi, mogą uzyskać do nich dostęp. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych korzystać będzie z systemu ochrony danych, powszechnie stosowanego w branży oraz zapewni jego regularne aktualizacje, jak również podejmie wszelkie czynności, których podjęcia można oczekiwać w określonych okolicznościach, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych Danych.

2. Administrator Danych powierza przetwarzanie Danych Podmiotowi Przetwarzającemu Dane. Podmiot Przetwarzający Dane może wysyłać newslettery do Użytkowników lub zapewniać wsparcie w zakresie kont Użytkowników.

3. Użytkownicy są uprawnieni do żądania przekazania informacji dotyczących przetwarzania Danych, poprawienia lub zmiany swoich Danych w dowolnym momencie, w drodze pisma skierowanego do Administratora Danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany powyżej, bądź wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku stwierdzenia przez Użytkowników, że przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora Danych lub zwrócić się do czeskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych, Úřad pro ochranu osobních údajů/Urząd Ochrony Danych Osobowych, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika/Republika Czeska, posta@uoou.cz) bądź właściwego sądu celem wykonania przysługujących im praw.

4. Administrator Danych usunie Dane w przypadku, gdy:

- przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa;

- Użytkownik zażąda usunięcia Danych (cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych);

- Dane są niekompletne lub nieprawdziwe, i braki te nie mogą zostać usunięte;

- cel przetwarzania Danych został osiągnięty; lub

- sąd lub czeski organ ochrony danych osobowych nakaże usunięcie Danych.

5. Administrator Danych zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Użytkownika o wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek lub usunięciu Danych.

6. Jeżeli treść Polityki Prywatności będzie dostępna na Stronie HBO GO w języku angielskim i w rodzimej wersji językowej w każdym przypadku rodzima wersja językowa, będzie mieć moc rozstrzygającą.